Sunday, November 29, 2015

உணர்வுரு மற்றுமொரு உணர்வுருவை உணரும். அடுத்து என்ன செய்வது என்பதற்கு நடத்துனர் இல்லாதபட்சத்தில், தானே இயங்கும். உணர்வுநிலை ஒன்று. நினைப்புநிலை ஒன்று. நினைப்பு நிலையிலேயே பல்லாண்டு காலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அது தனிஉலகமாகவே இயங்குகிறது. நினைப்பு நிலையில் உறவுகள் நினைப்பளவிலே உள்ளது. உணர்வு நிலையிலே உறவுகள் உணர்வளவிலேயும், செடிகளுடனும் மரங்களுடனும் பிற உயிரினங்களுடனும் உள்ளது. உணர்வு-நினைப்புநிலையில், பார்க்கும், கேட்கும், பேசும், நினைக்கும் பொழுது உணர்வு-நினைப்புநிலையிலேயே இருந்தால், நினைவுலகுள் செல்வதில்லை.

Thursday, November 12, 2015

Reductionism is true, we live by that; we are not only this physical body, that is also true. Is it an individual soul or universal?, we don't know. We live by the body, for the body, that is why reductionism. This has caused and continue to cause immense pain and damage. Let us look at the other possibility, that the soul is universal. Then, as trillions of germs, bacterias, cells and me are hosts of this physical body, am I host of trillions of beings out there? If I don't feel that universal-potential as I'm a 'frog in a well' being in this physical-body, then I go to school, keep-making wealth, fight individual and global wars, because I believe that this physical-body is me. Let me feel the other, for few days, and see what happens (personally speaking, atleast I'll be relieved of the physical pain). Let me feel this rain, the plant, the trees, the birds, the people; if I'm part of all that.......

எதனுள்ளும் இதனுள்ளும் ஊடுருவி இருக்கும் ஆன்மா, உணர்வாக உள்ளது. பௌதீக உடலில் ஊடுருவும் ஆன்மசக்தி ஒரு அறிவு(செயல்)(உணர்) திறன் பெறுகிறது, ஒரு வாகனம் அறிவுத்திறன் பெறுவதைப்போல. இந்த அறிவுத்திறன் உணர்வுருவாக உள்ளது. இந்த உணர்வு உருவத்தினிற்கு உருத்தன்மையை கொடுக்கிறது. ஆன்மசக்தியில் இருந்து எழும் எழுத்து, சொல், சொற்தொடர் எண்ணமாகவும் வார்த்தையாகவும் வெளிப்படுகிறது. இந்த எண்ணங்களும்  வார்த்தைகளும், என்னை சுற்றும் நிகழ்வுகளுமே என் வாழ்க்கையாகிறது.
உருவம் உருத்தன்மையை பெற்றாலும் தனித்து தோன்ற என்னுள்ளேயே மற்றுமொரு தனிஉருவம் தேவையாகிறது. உருத்தன்மையுடன் ஆன்மசக்தியில் இருந்து எழும் எழுத்தும் வார்த்தைகளும் அருவமாகிய சாயாதனிஉருவத்தை பெறுகிறது. வார்த்தைகள் ஆன்மசக்தியில் அடங்க, தனித்தோற்றமும் அடங்குகிறது.

எண்ணங்களும்  வார்த்தைகளும் பேச்சுக்களும் ஆகிய நான் சாயாதனிஉருவத்துடன் உள்ளது. காணும் காட்சியை இந்த அருவம்தான் பார்க்கிறது. பார்த்த உடன் எண்ண ஓட்டம் தொடங்குகிறது. பார்க்கும், கேட்கும், எண்ணும், பேசும் பொழுது உணர்வுநிலையிலேயே நின்று கொண்டு, எண்ணவும் பேசவும் பார்க்கவும் கேட்கவும் முடியும்.

Wednesday, October 28, 2015

"நாமெல்லோரும் எல்லைகளற்ற, அகண்ட ஆன்ம ஸ்வரூபமாகவே இருந்தும், தவருதலாக உடலையே 'நாம்' எனக் கருதுகிறோம். மன ஒளி பெளதீக உலகத்தை விளக்குகிறது. ஸ்வரூப விளக்க ஒளியாகிய அத்தூயப் பிரக்ஞையாகவே நாம் ஒவ்வொருவரும்  இருக்கிறோம். அத்தூய உணர்விலிருந்தே மனம் வெளிப்படுகிறது. மனத்தின் சாரம் தூய பிரக்ஞை மாத்திரமே. அகந்தையின்  ஆக்கிரமிப்பால் அது புத்தியாகவும், நினைப்பாகவும், புலன்களின் உணர்ச்சியாகவும் இயக்கமுறுகிறது. பிரக்ஞை மாத்திரமாய் தனக்கு அயலாக ஏதும் அற்றதாய் திகழும் உணர்வோ அகந்தை தளையற்றது. அகந்தையால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மனம் வலிமை குன்றி நினைப்புச் சுழல்களில் உழல்கிறது. இருப்பது அகண்ட  உணர்வு  ஒன்றே. அதுவே அகந்தையாய்க் கூனிக் குறுகி, உடலே நான் என மயங்கி புற உலகை காண்கிறது." - ரமண மகரிஷி.

அகண்ட ஆன்ம ஸ்வரூபமாகவே இருந்தும், அதனுள்  அடங்கிய  உடல் 'நாம்' எனக் கருதப்படுகிறது. அகண்ட ஆன்ம ஸ்வரூபத்தையே உடலாக கொண்டிருந்தாலும், தற்பொழுது உணர்வு  கொண்டுள்ள உடல் இதன்  உடலாக இருப்பது, அகண்ட  உணர்வுக்கு  தடையாக உள்ளது. உடலே நான் என்ற உணர்விலேயே இருந்து  கொண்டு  இருப்பதால், அகண்ட உணர்வு வெளிப்படையாமலேயே உள்ளது.

"If one understands the implications of awareness, one's body not only becomes highly sensitive, but the whole entity is activated; there is a new energy given to it. Do it, and you will see. Don't sit on the bank and speculate about the river; jump in and follow the current of this awareness, and you will find out for yourself how extraordinarily limited our thoughts, our feelings, and our ideas are. Our projections of gods, saviours, and Masters-all that becomes so obvious, so infantile". - Krishnamurti

"​அகந்தை என்று எதுவும் தனியாகக் கிடையாது என்கிறபோது அது எழுவதாவது! அதன் மூலமாகிய அவித்யை (அஞ்ஞானம்) என்பது எது? தன் மெய்ம்மையை உணராமையே அவித்யை எனப்படுவது. தன்னைத் தானே உணருங்கால் அஞ்ஞானமும் இல்லை, அகந்தையும் இல்லை. மெய்ஞ்ஞான அறிவு சாசுவதமானது, ஏற்கனவே இருந்துவருவது. இங்கேயே இப்போதே கைவரப் பெறக்கூடியது. 

ஆன்ம நாட்டத்தில் ஈடுபட்டு மேன்மேலும் உள்ளாழ்ந்து உணரும் அக்கணத்திலேயே மெய்யான ஆன்மா உம்மை வரவேற்கக் காத்திருக்கிறது. அதன்பிறகு தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய யாவும் வேறு எதனாலோ தொடரப்படுகிறது. அந்நிலையில் தனிநபராக மேற்கொண்டு செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை. ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் ஒருவர் தமது வேலைகள் எல்லாவற்றையும் மறந்து நிச்சிந்தையாக இருப்பது போன்று". -  ரமண மகரிஷி

இந்த ஷணத்தில், சில நொடித்துளிகளே வாழும் அணு முதல், அகண்ட பிரபஞ்சம் வரை, ஆக்க நிலயில் உள்ளது. ஆக்க நிலை உணர்வு நிலை. ஆக்க நிலையில் பொருட்கள் இல்லை. பொருட்கள் நிலை நினைப்பு நிலை. ஆக்க நிலையில் தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை. அடைய வேண்டுயது எதுவும் இல்லை. ஆக்க நிலையில், பொருள் நிலை சொற்களுக்கு, விளக்கமும் இல்லை.

அகண்ட ஸ்வரூப நிலையில்  இருந்து பார்க்கும் பொழுது, பெளதீக உலகத்தில் உள்ள பொருட்கள், ஒரு செயல் ஓட்டமாக தெரியும். உலகத்தில் இருந்தே பார்க்கும் பொழுது, பொருட்களாக தெரியும்.
It is like the particle that lives only for a few second to a human-mind; from that particle's view, its life-time is like human (relative to their respective size). It is like looking at Dec, 2013 to Sep,2015 of Gautham and me as persons at those points of times or as a process.

​​So, based on macro or micro-view, life-time becomes negligible to significant, negative becomes positive, ​​bad becomes good, sad becomes pleasurable, problem becomes no-problem situation. We live a reductionist life only; If we don't reduce​, then everything is. Reduction is outside; otherwise, inside. ​Out of sight, out of mind. 

Read an article titled 'A hell within high water....Kubaul Musahari...a village of rat-eating community'

Why do such a village exists in 21st Century, when we pay fortunes for a cup of coffee or first-class-airfare or a rolls-royce or a savile-row? The question doesn't condemn these acts? Just asking why. I'm trying to make sense of the way our mind works. A person drinking a coffee costing Rs.350 ($7), sitting next to a starving child, don't go together, doesn't happan at all. It is an innocent question to understand the process; not a loaded ask. Perspective, the way one looks at, does that hold the key? Personal-perspective or total-perspective, does that make the difference? Or is the reason much ​childish than this? We kind of living in a hazy-world, a make-believe world, a world of our own-making, completely subjective, it is real because we constructed it, as happens in the movie 'Inception', also our 'appa-amma'or 'thirudan-police' kiddy play. And this living makes such villages and incidents possible?


Tuesday, October 27, 2015

My fate of the day.......56th impact.....dance of the whole

BRIEF:

How and why one acts in a particular way? As per ancient Indian wisdom, it is our dosha (Vata, Pitta, and Kapha) which determine that and it gets strengthened by food. Criticism destroys everything. When I'm stepping out with my family, the next few hours of interaction is completely determined by the way I start the journey. 'Need to be right' of one person affects another person's 'self-esteem'. If I start the journey with some harsh criticism, that mood will prevail throughout the outing time.

In communication, there should be 'real listening, real sense of having an insight as we go along, each second, not at the end, but at the beginning', as K says. 'The important thing here is, not to finish out a theoretical construction but rather to attend to the right beginning point so that we do not go beyond where we haven't yet begun'. Words carry emotions and feelings. If one is not at peace at anytime, it will show when one communicates. The 'harsh criticism', instead of being 'harsh' and 'criticism', could be communicated differently, as K points out.

It is the 'blueprint', acting as my action, decides the results of my daily-lifeChange agent is food .....one is not free at all....every one is in such a journey with all kinds of perked-up feelings, no reasoning can work .... silence only can touch others...it only can impact others....it only can restrict my activities to relevant and apt... 'real sense of having an insight as we go along, each second, not at the end, but at the beginning' is being related.......problem is the solution.... how we act facing the problem is the solution...action at every instant is the solution....continuity of word and thought is the problem ..... break-it ...keep breaking the word and thought....

​An instant (ஷணம்) is a cumulative/collated contribution from every particle; live, dynamic contribution from me, others and all. Continuity is the issue/non-reality; continuity brings in a person and division. Between two instants, we bring in this continuity, through thinking and talking. Design is in such away that we either eat or talk​ or think. Eating strengthens the dosha​ and in turn makes us act in a certain way; talking gives continuity and creates a person; thinking gives continuity and creates a person;

We think or talk or eat. Trouble arises when we talk and when we act on our thinking; All the three, thinking, talking and eating lead to continuity and a person flows from that and the division.

Being in Macro, instead of ruinously getting locked-up in any micro irritants, that is 'in instants' without the continuity, opens up so much OTHER opportunities.

இந்த ஷணத்தில், சில நொடித்துளிகளே வாழும் அணு முதல், அகண்ட பிரபஞ்சம் வரை, ஆக்க நிலயில் உள்ளது. ஆக்க நிலை உணர்வு நிலை. ஆக்க நிலையில் பொருட்கள் இல்லை. பொருட்கள் நிலை நினைப்பு நிலை. ஆக்க நிலையில் தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை. அடைய வேண்டுயது எதுவும் இல்லை. ஆக்க நிலையில், பொருள் நிலை சொற்களுக்கு, விளக்கமும் இல்லை.

​அகண்ட ஸ்வரூப நிலையில்  இருந்து பார்க்கும் பொழுது, பெளதீக உலகத்தில் உள்ள பொருட்கள், ஒரு செயல் ஓட்டமாக தெரியும். உலகத்தில் இருந்தே பார்க்கும் பொழுது, பொருட்களாக தெரியும். It is like the particle that lives only for a few second to a human-mind; from that particle's view, its life-time is like human (relative to their respective size). It is like looking at Dec, 2013 to Sep,2015 of Gautham and me as persons at those points of times or as a process.

​​So, based on macro or micro-view, life-time becomes negligible to significant, negative becomes positive, ​​bad becomes good, sad becomes pleasurable, problem becomes no-problem situation.

​Out of sight, out of mind. Reductionistic: If we don't reduce​, then everything is. Reduction is outside; otherwise, inside.

Whatever is under my control, let me deal with that. 

Read an article titled 'A hell within high water....Kubaul Musahari...a village of rat-eating community'

Why do such a village exists in 21st Century, when we pay fortunes for a cup of coffee or first-class-airfare or a rolls-royce or a savile-row? The question doesn't condemn these acts? Just asking why. I'm trying to make sense of the way our mind works. A person drinking a coffee costing Rs.350 ($7), sitting next to a starving child, don't go together, doesn't happan at all. It is an innocent question to understand the process; not a loaded ask. Perspective, the way one looks at, does that hold the key? Personal-perspective or total-perspective, does that make the difference? Or is the reason much ​childish than this? We kind of living in a hazy-world, a make-believe world, a world of our own-making, completely subjective, it is real because we constructed it, as happens in the movie 'Inception'. And this living makes such villages and incidents possible?

DETAILED:

HOW & WHY ONE ACTS IN A PARTICULAR WAY:  According to ancient Indian wisdom, we all come into this world with our unique “blueprint” which is pre-installed in us at birth​.​​​ ​This blueprint creates “who we are” – our unique personality, our mental and physical characteristics. It makes us ​literally one of a kind. You may ask what is this blueprint made up of ? It is made up of the same five elements ( fire, ether, air, earth, and water) that our universe is built upon and these five elements are represented in our bodies as three doshas – Vata, Pitta, and Kapha.​​ Each one of us is made up of the combination of these three doshas. The balance or lack of these doshas in us determine our well-being, both physical and psychological. And our food plays a major part in balancing the doshas.

CRITICISMS DESTROY EVERYTHING: Whatever is happening to us is determined, shaped and results from our actions only? Is it true from our experiences? When I'm stepping out with my family, the next few hours of interaction is completely determined by the way I start the journey, whether I say something unpleasant or talk about something pleasant; if i shout at somebody, that mood will prevail for the next 30 mts; my quality of relationship in tacel case has determined whether i get the fees or not. Even in instances, where there is delay or some wrongdoing, my anxious action is not going to fetch a positive response; there also, action coming out of quiet and holistic demeanor will get holistic response.

NEED TO BE RIGHT & SELF-ESTEEM...'Protecting self-esteem' being quite a natural and instantaneous function, frequently comes across another dominant function 'need to be right', damaging relationships permanently: If all our experiences are so contingent and dependent, what is so great about all the achievements (it is totally dependent on how one acts)? Highly primed machine will achieve the same! The 'blueprint' is kept alive by the food. And it determines how I approach an instance; which in turn decides the result. My entire fate is totally determined by my action at a given moment, how I talk, how I visualize, how I contemplate on an issue, nature of my energy, whether it is positive or negative, whether it is calm & quiet or agitated, whether I am anxious. whether i am distracted by my agitated state.

This is my experience, this is what happens to me day-in-day out. All these years, my life with my family is resulting one and only from this, never ever my underlying love was a factor in determining how they respond and reciprocate back to me. This is how it goes; this is the reality. The 'blueprint', is carried in 'me' all the time, kept vibrant and alive by the food, exhibits in all my actions, in my nature. As explained above, it is the nature of my action which decides the result, that is my action decides my daily-life; so, it is the 'blueprint', acting as my action, decides the results of my daily-life.

SILENCE & FOOD: How I behave and what I get out of every moment (as it is totally related to my behaviour) is determined by food? (உடம்பில் மூன்று முடிச்சுகளும் சூரியகலை சந்திரகலையாகிய இருநாடிகளும் பாம்புபோல் பின்னிக் கிடக்கின்றன,,,,,,,p377 of Thirumanthiram Volume 1 by G Varadharajan). Prakriti, பிராணன் and food determine everything. Change agent is food. Till one realizes this, one’s life is led by prakriti and prakriti is kept alive by praanan and food......it fits in to the overall schematic...butter-fly-effect....not bound by logic or rational....one is not free at all....when one is in such a journey with all kinds of perked-up feelings, no reasoning can work.... silence only can touch others...it only can impact others....it only can restrict my activities to relevant and apt...

CHAOS THEORY & BUTTERFLY EFFECT: Suddenly, it occur​ed​ to me that even my particular thought is imposed and I'm not thinking that. Could it be a very dynamic mechanism? Yes, it is. AS THERE IS NECESSITY FOR THE BALANCE IN ENERGY, it could be brought about only with the help of particular thoughts which makes our action possible? When 56th impact of the billiard ball is having the influence of every elementary particle of the universe,  consequence of even a nano movement from us is monumental. (On one side, our relationship is completely dependent on our communication, every word & gesture have a bearing. That way, our daily life is ​totally ​determined by what we say to each other​. So, whatever be the underlying factors, the relating parties are acting only from this abstract reality/space/domain developed between them. On the other part, the physical-link, feeling, relationship is there. Irrespective of this, our daily relating will be determined only by the unique abstract domain. The temporary abstract characteristic, which carries the impact of every element in the universe,  is assumed to be permanent by both relating parties. This is dynamic inter-play of permanent and temporary entities.)

DANCE OF SHIVA...WORDLY-CONSCIOUSNESS: Every elementary particle of the universe is impacting every single action. So, the behavior of anybody relating to me, and my behaviour too, are manifestations of that impact. This is his temporary persona; his permanent persona is different, which is evolving all the time. But, I relate only to the temporary persona, similarly he also relate only to my temporary persona.  So, in spite of the absolute relationship in existence always, relating happens only between these temporary personas. When I think of the other person, it is only the temporary persona; similarly he also thinks the same way, because that persona only is addressed/related-to in relating. But, in non-relating state, both are their real-self; in relating-state, while I relate to the other temporary-persona, other person relates to my temporary-persona. SO, IN RELATING, ONLY TEMPORARY PERSONAS ACT, WHILE REAL-SELF IS IN SUSPENDED-STATE.

(he has seen how much I struggled to meet his commitment; next day,  ஒரு துளி நன்றி இல்லாமல் he is relating and responding aggressively to me. Is 'he' really acting? What does this mean? Relating has such a structure where real-facts are completely overshadowed and something else is operating). (It starts innocuously on a minor pointing out; why the guitar is not returned?; somehow, it escalates; as the abstract-pointing-out is extended, continued with back-and-forth arguments, it moves from real-person to abstract-person). 

Words can only communicate  very very little; in relating, as we act as a total person and say something, all the time implying we're acting as a total person, the other person is ONLY listening to the words said; and responding ONLY to that; I'm listening ONLY to the words and my words also may be just words. As this happens back-and-forth, words spoken and heard don't have any impact from the deep relationship. So, while both are under the impression, they're communicating as total beings with all that age-long relationship, what is communicated and heard is ONE & ONLY words.

In relating, words spoken and heard are taken as the persons, without realizing that the words, getting life and face of their own, only act. The words are different from the persons; words have life and world of their own; words, as spoken, move further and further away from the person.

Does it mean we should avoid conversation in any relationship? If one is serious while conversing, caught deeply in words, relating is between words. Otherwise, if one is casual, little playful, relaxed, exhibiting state of openness, not sticking to what one said, willing to look at alternatives, being fine with different points of view, willing to look at other options without set agenda, one can converse without getting caught in words

Getting lost in details.....preoccupied with minor irritants relentlessly and frequently, losing the big picture and the larger target. While relating, need to be aware that we continue to be caught and may be operating from there, one or both of you. There are so many positives and few negatives.....but when criticized, it appears that we are only aware of the negatives​....​WE HAVE SEEN SO MANY TIMES, TODAY'S NEGATIVE TURNING OUT TO BE TOMORROW'S BLESSING. 


Everything is perception. If you look at something seriously, with gloominess and perceived negative outcome, the approach pulls you down emotionally and makes you gloomy, irritable, angry, etc. If you look at casually, with lightness, without classifying, then even a major issue can be approached with light-heartedness,  joy and peace.

​Face the problems with joy, happiness, light-heartedness. That is the state of peace. Problems keep coming to bring about the state of peace. So, how can i complain about anything? The problems are there with a noble purpose, it is also part of the energy.

Any point in the 'total energy' is the centre; this body also is the centre and is equipped to feel (​உணர்).  அதை முழுவதும் உணர்ந்தவர்களை அறிவோம். அந்த முழு சக்தியை உணர்ந்து கொண்டுஇருக்கிறோம். ​ ஆனால், உணர்வதை உணராமல் ஊழில் உழன்று கொண்டு  இருக்கிறோம். ​


MAY BE GOOD NOT TO HAVE LONG CONVERSATION AT ALL, have only twitter-size-conversation.

"முழுவதும் உணர்ந்தவர்களை அறிவோம். அந்த முழு சக்தியை உணர்ந்து கொண்டுஇருக்கிறோம். ​ ஆனால், உணர்வதை உணராமல் ஊழில் உழன்று கொண்டு  இருக்கிறோம். "

Relating needs interaction.  உணர்ந்து கொண்டு இருக்கும்  பொழுது, for that unarvu to continue, our communication through words have to be minimalistic. Casual approach may bring about that. A senior academician pointed out that students these days don't get up to welcome teachers or get up when receiving something from the teacher. It occurred to me that may be these physical actions interrupt our wordly-consciousness and help to bring us back to physical-consciousness. What I was trying to communicate for 2 years with repeated painful failures was achieved with a massive and (controlled)violent physical-jolt recently. Does it communicate the periodic need for conscious physical activity?

THE DIFFICULTY IS BECAUSE PRESENTLY WE ARE  ACTING FROM THIS ASSUMED BODY, NOT THE UNIVERSAL BODY.​ That is why we keep falling back all the time to this body-consciousness.

When we are living in this wordly-world, wordly-reality, when all our academic, professional, career and social achievements are for this wordly-reality (whatelse is this for?), when the meaning of this wordly-reality, its pleasures and problems, is to realize this wordly-reality, when we see that even this wordly-reality, particularly these problems, are necessary for this realization, then the problems also become integral part of the reality and not apart from it.


​Path is the truth..... cause is the effect.... problem is the solution.... means is the end....... we're reaping the harvest, not planting the seed.... every instant, whether it is a thought or action, has every particle playing in it.... even if we act as if we're  separate, when every instant has every particle as participant, we become every elementary particle of the universe..... then where is the separation..... there is no end... beginning is the end..... no result.... no achievement..... every step is an end itself.... every moment is complete.... every instant is holistic...sacred...Monday, October 26, 2015

Beyond beliefs

"So, your religion, your belief in God, is an escape from actuality, and therefore it is no religion at all. The rich man who accumulates money through cruelty, through dishonesty, through cunning exploitation believes in God; and you also believe in God, you also are cunning, cruel, suspicious, envious. Is God to be found through dishonesty, through deceit, through cunning tricks of the mind? Because you collect all the sacred books and the various symbols of God, does that indicate that you are a religious person? So, religion is not escape from the fact; religion is the understanding of the fact of what you are in your everyday relationships; religion is the manner of your speech, the way you talk, the way you address your servants, the way you treat your wife, your children, and neighbors. As long as you do not understand your relationship with your neighbor, with society, with your wife and children, there must be confusion; and whatever it does, the mind that is confused will only create more confusion, more problems and conflict. A mind that escapes from the actual, from the facts of relationship, shall never find God; a mind that is agitated by belief shall not know truth. But the mind that understands its relationship with property, with people, with ideas, the mind which no longer struggles with the problems which relationship creates, and for which the solution is not withdrawal but the understanding of love;such a mind alone can understand reality."

"We realize that life is ugly, painful, sorrowful; we want some kind of theory, some kind of speculation or satisfaction, some kind of doctrine, which will explain all this, and so we are caught in explanation, in words, in theories, and gradually beliefs become deeply rooted and unshakable because behind those beliefs, behind those dogmas, there is the constant fear of the unknown. But we never look at that fear; we turn away from it. The stronger the beliefs, the stronger the dogmas. And when we examine these beliefs - the Christian, the Hindu, the Buddhist - we find that they divide people. Each dogma, each belief has a series of rituals, a series of compulsions which bind man and separate man. So, we start with an inquiry to find out what is true, what the significance is of this misery, this struggle, this pain; and we are soon caught up in beliefs, in rituals, in theories.Belief is corruption because behind belief and morality lurks the mind, the self, the self growing big, powerful and strong. We consider belief in God, the belief in something, as religion. We consider that to believe is to be religious. You understand? If you do not believe, you will be considered an atheist, you will be condemned by society. One society will condemn those who believe in God, and another society will condemn those who do not. They are both the same. So, religion becomes a matter of belief -and belief acts and has a corresponding influence on the mind; the mind then can never be free. But it is only in freedom that you can find out what is true, what is God, not through any belief, because your very belief projects what you think ought to be God, what you think ought to be true. - Krishnamurti, J. Krishnamurti"

Starburst galaxy Messier 94

This image shows the galaxy Messier 94, which lies in the small northern constellation of the Hunting Dogs, about 16 million light-years away.

Within the bright ring around Messier 94 new stars are forming at a high rate and many young, bright stars are present within it – thanks to this, this feature is called a starburst ring.
The cause of this peculiarly shaped star-forming region is likely a pressure wave going outwards from the galactic centre, compressing the gas and dust in the outer region. The compression of material means the gas starts to collapse into denser clouds. Inside these dense clouds, gravity pulls the gas and dust together until temperature and pressure are high enough for stars to be born.

Credit: ESA/Hubble & NASA
Quakes can alter Earth's capacity to withstand stress

Quakes can alter Earth's crust: study

Earthquakes can change elastic properties of the Earth's crust up to 6,000 kilometres away, altering its ability to withstand stresses for up to a few weeks, a new study has found.

The research demonstrates that the Earth is a dynamic and interconnected system, where one large earthquake can create a cascading sequence of events thousands of kilometres away, researchers said.

"Earthquakes can fundamentally change the elastic properties of the Earth's crust in regions up to 6,000 kilometres away, altering its ability to withstand stresses for a period of up to a few weeks," said Kevin Chao, a postdoc in Massachusetts Institute of Technology's Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences and a member of a research team led by Andrew Delorey at Los Alamos National Laboratory.

When a surface wave from an earthquake some way off passes through another fault region, it changes the balance between the frictional properties that keep the surfaces locked together, the elasticity that allows the crust to withstand strain, and the stress state that can cause it to fail, Chao said.

"When surface waves pass through, all of these properties rearrange and change. If a fault with high stress is ready to fail, it will accumulate more stresses in the fault, meaning an earthquake could occur at any time," Chao said.

In the new research, published in the journal Science Advances, scientists studied the 2012 earthquake off the coast of North Sumatra in the Indian Ocean.

The earthquake, which had a magnitude of 8.6, is known to have been followed by two earthquakes in Japan with a magnitude greater than 5.5.

The researchers studied data from strain metre readings, GPS equipment, and information on seismicity - or the number of small-magnitude earthquakes - in the region, as well as the migration of the earthquakes.

They found that the two triggered quakes with a magnitude of greater than 5.5 were part of a cluster of activity in the area in the days after the Indian Ocean event.

"When the Indian Ocean earthquake occurred, the surface wave passed through the northeast of Japan, and the seismicity in the region was suddenly triggered," Chao said.

This region of the Earth's crust was already critically stressed following the major Japanese earthquake of 2011, so the additional stress, albeit temporary, caused by the surface wave passing through, was enough to trigger another cluster of quakes.

When a fault fails and an earthquake occurs, it also pushes into the neighboring region, reducing the available space and compressing the crust in this area.

So the researchers also looked for signs of compressive stress in this region of Japan following the Indian Ocean earthquake. They found signs that cracks in the rock under the Japanese mainland were closing as a result of compressive stress, increasing the shear strength of the crust.

Tuesday, August 11, 2015

A different structure of morality
I think it is very important to learn about oneself, because it is only then that the mind can be emptied of the old, and unless the mind is emptied of the old, there can be no new impulse. It is this new, creative impulse that is essential if the individual is to bring about a different world, a different relationship, a different structure of morality. And it is only through totally emptying the mind of the old that the new impulse can come into being, give it whatever name you like,the impulse of reality, the grace of God,the feeling of something completely new, unpremeditated, something which has never been thought of, which has not been put together by the mind. Without that extraordinarily creative impulse of reality, do what you will to clear up the confusion and bring order in the social structure, it can only lead to further misery- Krishnamurti, The Collected Works, Vol. X", 252, Choiceless Awareness

Monday, August 10, 2015

The living centre


The living centre
Posted:
All human problems arise from this extraordinarily complex, living centre which is the 'me', and a man who would uncover its subtle ways has to be negatively aware, choicelessly observant. - Krishnamurti, The Collected Works, Vol. XII", 202, Choiceless AwarenessPosted:
Questioner: How is one to empty the past?Krishnamurti: You cannot. You empty the past totally when there is no observer. It is the observer who is creating the past; it is the observer who says, 'I must do something about it in terms of time.' This is most important. It is very important to understand, when you look at a tree, that there is the tree and there is also you, the observer, looking at it. You who are looking at it have knowledge about that tree. You know what species, what colour, what shape, what kind it is, whether it is good. You have knowledge of it, so you are looking at it as an observer who is full of knowledge about it, as you look at your wife or husband with the knowledge of the past, with all the hurts and all the pleasures. You are always looking with both the observer and the thing observed present, two different states. You never look at a tree; you are always looking with the knowledge of the tree. This is very simple. To look at another -wife, husband, friend- demands that you look with a fresh mind; otherwise you cannot see. If you look with the past, with pleasure, with pain, with anxiety, with what he or she has said to you, that remains; and with all that, through all that, you look. That is the observer. If you can look at a tree or a flower or another human being without the observer, a totally different action takes place. - Krishnamurti, The Collected Works, Vol. XVI,200,Choiceless Awareness